Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, varför behöver fastighetsägare en plattform för att hantera fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv?

-Många fastighetsorganisationer ställer krav på användandet av BIM i projekt men få har definierat vad det ska resultera i ur ett förvaltningsperspektiv. Information som skapas i projekten är ofta beskrivna ur ett byggprocessperspektiv och informationsmängder, processer och verktyg är till för att säkerställa ett lyckosamt byggprojekt.

Fastighetsägaren måste utöver sin roll som byggherre skapa förutsättningar för att samla in information till sin förvaltning från alla byggprojekt vilket innebär att man också måste utveckla en metod för leverans av informationsmängder. Det räcker idag inte att beskriva vad som skall levereras utan man måste också beskriva metoden, hur.

Komplexiteten med att läsa ut relevant information från fil från alla projekt in till förvaltningens olika processer är svår och FM-verktygen är sällan uppbyggda för att hantera denna typ av informationsleverans.

Fastighetsägare behöver alltså en metod för att ta emot leveranser av informationsmängder. Hur fungerar det i praktiken?

– Man behöver en CDE-plattform som består av två delar. Den ena delen av plattformen handlar om att samla in och strukturera informationen i bygg- eller digitaliseringsprojekt i en databas. Insamlingen av all data resulterar i en Project Information Model (PIM).

Den andra delen utgör en assetdatabas, Asset Information Model (AIM), för förvaltningen där all data och samtliga geometrier för ett helt fastighetsbestånd lagras. Assetdatabasen kan fyllas på med data från såväl bygg- som digitaliseringsprojekt liksom från existerande data i FM-systemet Faciliate.

 

Vad skiljer då information som kommer från bygg- och digitaliseringsprojekt från data som kommer från FM-systemet?

-Data som kommer från FM-systemet Faciliate saknar den geometriska kopplingen dvs att kunna visualisera var till exempel dörren eller ventilationsaggregatet finns i en 2D- eller 3D-modell. Ofta vet man i vilket utrymme byggdelen finns men man saknar som sagt den visuella kopplingen till objektet i modellen.

Kan man visualisera information om objekt som saknar denna koppling på något annat sätt?

-Absolut. I Faciliate finns en möjlighet att arbeta med symboler på A-modellen, det innebär att systemet kan placera ut en symbol i det utrymme där byggdelen är placerad, till exempel ett ventilationsaggregat. Om man klickar på symbolen får man upp information om den enskilda byggdelen.

Hur ajourhåller man sedan data i de löpande FM-processerna?

-När man uppdaterar uppgifter om objekten (exempelvis pumpar, fläktar, dörrar etc) och dess egenskaper i de olika processerna, till exempel avhjälpande underhåll eller planerat underhåll, så sparas förändringen i assetdatabasen. Assetdatabasen har i sin tur både en koppling till FM-systemets olika processer och till BIM-modellen vilket innebär att när BIM-modellen skall sändas ut för projektering så är statusen på alla ingående byggdelar uppdaterade.

Finns det möjlighet att se hur det här fungerar?

–Javisst! Se gärna vår inspelade webbvisning på temat Assethantering ur ett fastighetsägarperspektiv. Där ser man hur man med hjälp av punktmoln och modeller hanterar assets på bästa sätt i FM ACCESS, för att hålla koll på alla installationer under en byggnads hela livscykel. Vi presentera olika scenarier kring hur man med hjälp av informationen på assets kan arbeta effektivt och tidsbesparande i sina dagliga processer. Med asset menar vi byggnader, plan, utrymmen med tillhörande egenskaper samt byggdelar och installationer (hissar, brandposter, ventilationsaggregat etcetera med dess egenskaper). Webbvisningarna är kostnadsfria, anmäl dig här:


Finns det ytterligare sätt ?

-Se gärna våra inspelade webbvisningar på temat Effektivare byggprojekt och informationsleveranser från projekt till förvaltning. Där ser du hur byggherrar kan arbeta mer effektivt i projekt och hur fastighetsförvaltare smart kan använda BIM-informationen från byggprojektet i sina förvaltningssystem och dagliga processer med en CDE-plattform som stöd.

På visningarna, totalt 3 stycken, får du svar på frågorna:

  • Hur kravställer du dina byggprojekt för att säkerställa att du får den information du behöver i de dagliga förvaltningsprocesserna?
  • Hur säkerställer du att era byggprojekt arbetar på effektivast möjliga sätt med att uppfylla er kravställning?
  • Hur validerar du att era projekt levererar mot er kravställning?
  • Hur integrerar du upparbetad information från byggprojekt med era förvaltningssystem och samtidigt skapar förutsättningar för ett livscykelperspektiv för er byggnadsinformation?

Hur gör man om man vill veta mer?

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Våra experter har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

Fler branschartiklar