Enquire Search
Webbvisning: Byggprojekt special

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility. Konsten att starta informationsbygget parallellt med pågående byggprojekt. Vad menar du med det?

-Låt mig börja med att beskriva de utmaningar som många fastighetsorganisationer har när det gäller leverans av information från byggprojekt till förvaltning. I princip alla förvaltare har behov av att använda informationen som skapas i byggprojekt i förvaltningens olika dagliga processer. Men den informationen är oftast beskriven ur ett byggprocessperspektiv där informationsmängder, processer och verktyg är till för att säkerställa ett lyckosamt byggprojekt snarare än att kunna leverera information ur ett förvaltningsperspektiv.

Traditionellt levereras majoriteten av informationsmängderna i dokumentform i stället för i form av data vilket resulterar i att man som förvaltningsorganisation, efter avslutat byggprojekt, först ska leta rätt på ett specifikt dokument och därefter manuellt mata in data i förvaltningssystemet. Det tar tid och kostar pengar.

Hur ska man som tänka förvaltare?

-För att lyckas med en effektiv bygg- och överlämningsprocess krävs det att man redan i ett tidigt skede definierar vilken information, vad, som är intressant för förvaltningen. Alltså vad som ska samlas in. Dessutom behöver man besluta vilken metod man vill använda för att samla in informationsmängderna. Informationsmängderna som skall samlas in brukar delas in i data, geometrier och dokument vilket innebär att metoden och systemstödet för insamlingen måste stödja detta för att kunna leverera dessa tre informationsmängder.

Informationen som byggs upp i byggprocessens olika skeden skall också vara tillgänglig för de olika aktörerna – projekterande konsulter och entreprenörer – så informationen kan förädlas i respektive skede.

Hur rekommenderar SWG att man går till väga?

-Vår rekommendation är starta informationsbygget parallellt med pågående byggprojekt där målet är att kunna överföra data, geometrier och dokument utifrån den uppsatta kravspecifikationen så man enklare kan nyttja informationen i förvaltningen utan att behöva registrera om den.

Att redan från start bestämma metod för överlämningen till förvaltningen underlättar för alla inblandade aktörer i byggprocessens olika skeden. Projektörer och entreprenören kan redan under byggprojektets gång addera önskad information i enlighet med beställarens leveransspecifikation och i enlighet med beslutad metod.

Den insamlade informationen som succesivt byggs upp nyttjas även i de olika skedena av byggprocessen, till exempel i programhandlings-, projekterings-, systemhandlings- och bygghandlingsskedet. Dessutom kan informationen paketeras och struktureras för leverans och användas i förvaltningsskedet.

Som förvaltare, vad behöver man göra för att få det så här?

-Som förvaltare behöver man ställa krav på att informationsleveranser från byggprojekt ska hanteras enligt en metod som kan samla in och strukturera den kravställda informationsmängderna (data, geometrier, dokument) Här rekommenderar vi att det görs i en så kallad CDE- plattform (Common Data Environment) där systemen Interaxo BIM Data och Interaxo Project konfigureras för att kunna leverera informationsmängderna på ett effektivt sätt Systemen stödjer både att skapa en effektiv byggprocess och en effektiv överlämningsprocess till förvaltningen.

Ovanstående skapar förutsättningar att få en leverans av information till förvaltningen på ett standardiserat sätt vilket också möjliggör en högre grad av automatisering av överlämningsprocessen. SWG mottagande system som heter Asset+ är den nya masterdatakällan och hanterar fastighetsägarens existerande bestånd och är också plattformen för att checka in och ut informationsmängder från och till projekt.

Informationen ska vara objektsbaserad med tillhörande geometrier och objektsegenskaper (metadata). I Bimeye finns en färdig integration till Asset+ som i sin tur har integrationer med FM Access och Faciliate vilket gör det enkelt att föra över data och geometrier. Via Interaxo kan man också överföra kravställd dokumentation till förvaltningen.

Det är det som är konsten att bygga informationsmängder som är av nytta för förvaltningen utan att projektören eller entreprenören behöver göra något extra. Information som redan finns återanvänds då i flera skeden.

Kan du ta ett exempel?

-Absolut. Redan när en programhandling skapas är det intressant att veta hur ett visst rum är dimensionerat. Hur många personer som ska vistas i rummet och vad det finns för värmealstrande utrustning. Låt oss anta att det är ett konferensrum som är dimensionerat för sex personer, då är det en dimensionerande faktor för en konsult som i nästa steg ska tala om vilken typ av ventilation och kyla som ska skapa förutsättningar för det. Ur ett förvaltningsperspektiv är den informationsmängden – vad är rummet dimensionerat för – oerhört viktig, den vill man kunna mäta i senare skede.

Om man får klagomål på att luftkvalitén i konferensrummet är dålig kan man koppla på en IoT-sensor och mäta hur rummet används. Visar det sig då att det är 12 personer i rummet, som är dimensionerat för sex, är det inte konstigt om det blir klagomål. Då behöver man inte åka ut och laga ventilationen. Det är inget fel på den, rummet är ju bara dimensionerat för sex personer.

Som projektör är det inte alltid enkelt att förstår varför ett visst dimensionerande värde ska matas in databasen under byggprojektets gång, men anledningen är ju att den i ett senare skede kommer att användas i förvaltningen.

Vad vinner man som entreprenör?

-Flera entreprenörer menar att man med Interaxo BIM Data som verktyg kan hantera information i en mycket större omfattning än tidigare och på ett mycket mer effektivt sätt. Så här säger till exempel Marcus BengtssonTikab: ”Den upplevda tidsbesparingen är mellan 30-50% jämfört med traditionell informationshantering.”

Martin Gustavsson, digital ledare på Skanska Sverige som levererat information till Akademiska Hus i projekt Natrium säger så här: ”Med hjälp av Interaxo BIM Data kopplades projekterad information till databasen där respektive entreprenör kan komplettera under byggskedet. Denna process underlättar för att all data direkt blir kopplad till rätt byggdel eller system. Under förvaltningsskedet används informationen för daglig drift av anläggningen. Vid eventuell om- eller nybyggnad i framtiden blir informationen åter användbar för entreprenörer. De kan då få en samlad bild av innehållande byggdelar och dess information. På så sätt knyts ett cirkulärt flöde.”

Kan man se hur detta fungerar?

-Javisst, vi rekommenderar att du ser våra kostnadsfria inspelade webbvisningar på temat Byggprojekt special. Där ser man vilka nyttor man får när byggnadsinformation hanteras ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen. Vi erbjuder tre visningar :

  • BLM som samarbetsplattform för byggprojekt och förvaltning.
  • Nyttan med att hantera BIM-modeller med stöd av en projektportal
  • Samarbete och dokumenthantering i byggprojekt

Läs mer & registrer dig här

Om man behöver hjälp med detta?

-Då kan vi på SWG kan hjälpa till med att skapa leveransspecifikationer och sätta upp bra metodstöd som säkrar upp att information kring data, geometrier och dokumentation levereras och kan nyttjas i förvaltningsskedet. Tillsammans tar vi reda på vilka objekt och egenskaper som är intressanta ur ett förvaltningsperspektiv.

Därefter sätter vi upp mallar i Interaxo BIM Data som definierar varifrån information ska hämtas och att entreprenören ska sätta egenskaper på de produkter som faktiskt köpts in i projektet, till exempel en dörr från Swedoor med specifika egenskaper.

Vi kan även se till att validera informationen och på så sätt säkra upp att alla de fält som man som förvaltare önskar få information om är ifyllda vid leverans.

Och om man vill veta mer än så?

–Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com