Enquire Search

Pressmeddelande: 2020-06-02

Service Works Global, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förtroendet av Region Gävleborg att leverera en heltäckande lösning för att hantera informationstillgångarna som skapas i såväl byggprocessen som i den löpande förvaltningen med ett livscykelperspektiv i fokus. Lösningen ger förutsättningar att automatisera och tillgängliggöra byggnadsinformation som skapas i projekt och ajourhålles i förvaltningen på ett mer effektivt sätt. Kontraktet löper över 3 år med option på 2+2 års förlängning och är i sin helhet värt 16 miljoner SEK.

Lösningen innefattar en CDE-plattform, som gör det möjligt att samla in och strukturera kravställda informationsmängder som skapas i byggprocessens olika skeden i en gemensam databas. Informationen kan sedan tillgängliggöras i Regionens IWMS-system Faciliate. I den löpande förvaltningen innebär det att man kan tillgängliggöra och ajourhålla data relaterat till såväl 2D- som 3D-modeller direkt i förvaltningsverktyget Faciliate. I lösningen ingår också ett nytt originalarkiv för modeller och ritningar.

-Region Gävleborg står inför stora ny-, till- och ombyggnader och skapar i samband med det en BLM-lösning (Builing Lifecycle Management) för att strukturera, automatisera och tillgängliggöra byggnadsinformationen och modeller för projekt och förvaltning på ett effektivare sätt, genom det obrutna informationsflödet i den byggda miljöns hela livscykel. Efter upphandling och utvärdering tilldelades SWG som leverantör och nu har införandet påbörjats”, enligt Jan Söderström, BIM-ansvarig, och Maria Boman, projektledare för BIM-projektet på Region Gävleborg.

-Vi är mycket glada och stolta att Region Gävleborg har gett oss förtroendet att leverera en heltäckande lösning för att hantera informationsmängder i sina bygg- och förvaltningsprocesser. Vi märker att det finns stort intresse i branschen att förflytta sig i den här riktningen och göra verklighet av det obrutna informationsflöden genom den byggda miljöns hela livscykel. Vi kommer att göra vårt yttersta för att leverera en lösning som underlättar och förbättrar informationstillgången för medarbetarna oavsett vilket skede i bygg- eller förvaltningsprocessen de arbetar i, säger Mats Broman, VD på SWG Nordic AB.

Vid frågor kontakta: Mats Broman, VD, SWG Nordic AB, +46 768 25 76 40,

 

Om Region Gävleborg

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Fastighetsavdelningens huvuduppgifter är att se till att fastigheterna och deras funktioner stödjer regionens verksamhet på bästa sätt.

Om SWG

Service Works Global Nordic (SWG) är nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice sedan 20 år med ett flertal kontor i Sverige. Vi erbjuder expertis och systemstöd för informationshantering under en fastighets hela livscykel som förbättrar kommunikation, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Vi är en del av Service Works global med kontor i Storbritannien, Canada, Australien och Mellan östern. Vi ägs till 100% av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.  www.swg.com/se

Om CDE-plattformar

CDE=Common data Environment. En gemensam matsterdatakälla (databas) för att täcka in livscykelperspektivet för all byggnadsinformation kring en byggnad. Sedan januari 2019 finns en svensk och internationell standard för ”Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering”, SS-EN ISO 19650. Läs mer här.

Bild: Region Gävleborg.

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Sollentuna Kommunfastigheter, Edsbergs slott

3D-laserskanning och BIM-modellering av Edsbers slott ger korrekta underlag inför ROT-projekt.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Higab, Postgatan 16

Visualisering av kontorslokaler skapar en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer