Enquire Search

Att prioritera kvalitet och pålitlighet redan från start i ett ROT-projekt kan resultera i betydande kostnadsbesparingar och högre kvalitet.

Tillförlitliga ritningsunderlag och BIM-modeller är fundamentalt vid ombyggnationer och ROT-projekt för att undvika betydande komplikationer längs vägen. Felaktiga eller bristfälliga underlag, kan leda till flera utmaningar och risker för de involverade aktörerna inom projektet:

  • Vid felaktiga ritningsunderlag krävs antingen en omarbetning av arkitektens modell eller en omfattande tidsinvestering för att kontrollera och korrigera befintliga underlag.
  • Projektörernas (K, V, El) arbete påverkas direkt av kvaliteten på ritningsunderlagen. Felaktiga underlag resulterar i ökade fysiska besök på plats för att säkerställa korrekta mått och information, vilket leder till ökad tidsåtgång och användning av resurser.
  • Med inkorrekta underlag stöter hantverkarna på utmaningar i det dagliga arbetet. Det kan leda till förseningar, fel och oförutsedda ändringar som inte var planerade från början. Detta kan skapa svårigheter att hålla projektets tidsramar och resultera i extra kostnader.

Delta på webbvisning kring ROT-projekt

Tone Stilen, BIM-manager på Dark Design Group (ARK), om vikten av kvalitet i BIM-modellen:

-För att projekteringen ska gå så smidigt som möjligt, och enligt plan, är kvaliteten på datan och BIM-modellen en av de viktigaste faktorer vi har! Att SWG alltid modellerar enligt gällande normer och standarder är av yttersta vikt. Det gör att vi inom ARK inte behöver lägga tid på ommodellering i efterhand.

Fokus på slutgiltig kostnad

I vissa fall, när en kommun eller det kommunala fastighetsbolaget saknar tillförlitliga underlag för planerade ROT-projekt eller ombyggnationer, är det vanligt att man genomför LOU-upphandlingar alternativt skickas förfrågningar ut till flera leverantörer. Målet med detta är att erhålla assistans för att skanna och modellera och skapa mer exakta underlag.

Att välja det billigaste alternativet behöver nödvändigtvis inte resultera billigast i längden och är därför viktigt att se den slutgiltiga kostnaden. Idag är det vanligt att uppdragsgivare inte är medvetna om eventuella tillkommande kostnader som kan uppkomma efter en modellering är genomförd. Modeller skapade med fel metodik och bristfälliga byggnadsobjekt kräver åtgärd innan projektörerna kan använda modellen som underlag.

Kriteriet för att bli utvald och ”vinna” upphandlingen/förfrågan är krasst: den leverantör som erbjuder lägst pris får göra jobbet och följaktligen leverera. Detta är i grunden ett mycket bra förfaringssätt och till gagn för de offentliga medlen. Dock förutsätter detta att alla leverantörer håller en hög nivå på sitt hantverk eller kanske snarare att alla leverantörer håller en lika hög lägsta nivå för att använda en sportterm.

Faran med att slaviskt utgå från ”lägsta pris vinner” är såklart att lägsta pris inte på något sätt är en garant för att leverantörens arbete och leverans i slutändan blir så bra som man förväntat sig! I det korta perspektivet är det billigt men i det långa perspektivet kan det bli väldigt dyrt.

Satsa på exakta och detaljerade underlag

För att undvika dessa problem och optimera resursanvändningen är det nödvändigt att initialt satsa på exakta och detaljerade underlag. Att investera i högkvalitativa ritningar och modeller kan spara både tid och pengar samt säkerställa att projektet genomförs smidigt och effektivt utan onödiga komplikationer längs vägen.

 

Otillräcklig kvalitet och omarbetningar vs högkvalitativa modeller inom överenskommen tid

BIM-modell framtagen med laserskanning

En kommun i södra Sverige var i behov av att laserskanna och skapa BIM-modeller (Revit) för tre likartade byggnader inför kommande renoveringar. Kommunen hade ingen tidigare erfarenhet av denna typ av upphandling, arbete med laserskanning och modellering. Därför valde kommunen att engagera tre olika leverantörer, en för varje byggnad.

För två byggnader valdes leverantörer baserat på lägsta pris, medan en tredje valdes utifrån rekommendationer från närliggande kommuner och erfarna personer inom branschen. Med detta tillvägagångssätt fick kommunen möjlighet att jämföra dem olika alternativen med varandra – utifrån kvalitet och resultat. Slutsatsen av detta visar olika konsekvenser och resultat beroende på val av leverantör för projektet.

  • De två byggnader där urvalet baserades på lägsta pris resulterade i modeller av otillräcklig kvalitet, vilket ledde till betydande omarbetningar och missnöje. Det resulterade i ökad arbetsbelastning och högre kostnader än förväntat.
  • Den tredje byggnaden, där man valde leverantör med högre initial kostnad blev resultatet en smidig leverans av högkvalitativa modeller inom överenskommen tid. Dessa modeller var användbara för projektörerna utan behov av justeringar, vilket medförde ökad effektivitet och minskade kostnader på sikt.

Således påvisar detta fall att en initialt högre kostnad för en modell av högre kvalitet, kan i själva verket bli avsevärt billigare än modeller som initialt valts på grund av lägsta pris.

Att prioritera kvalitet och pålitlighet från början kan resultera i betydande kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i ett projekt, vilket är en viktig lärdom för framtida upphandlingar inom området.

Tone Stilen, BIM-manager Dark Design Group:

-Tillgång till punktmoln och 360-bilder gör det mycket enkelt att “besöka” byggnaden virtuellt under projekteringen, vilket sparar tid och är miljövänligt. När man kan visualisera genom modellen, med tillgängliga punktmoln och bilder, blir det lättare att diskutera och lösa utmaningar, samt öka förståelsen för vad och var vi projekterar ändringar.

Kontakta oss gärna för mer information, referenser och offert.