Enquire Search
FM and PPP acronyms explained

3D-laserskanning

3D-laserskanners bygger med hög hastighet upp ett punktmoln med sådan precision att i det närmaste perfekta 3D-avbildningar av externa och interna ytor och rum kan tas fram. Utmärkt metod att använda om det saknas bra underlag inför en ombyggnad.

API

Application Programming Interface. Ett API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt är en specifikation av hur och gränssnitt för hur program kan använda och kommunicera med en specifik programvara eller datasystem. APIer kan användas för att bygga mobilapplikationer, webbsajter eller att integrera med andra datasystem.

Objekt/Asset

Asset, eller objekt som man ofta säger, är något som har ett bruksvärde och ska skötas om. Det kan vara ett utrymme eller byggdel med dess tillhörande egenskaper till exempel ett ventilationsaggregat med egenskaper som fabrikat, modell, typ, installations år, status mm eller ett rum med egenskaperna area, uthyrd, golvbeläggning, väggtyp mm. 

Asset+

En integrationslösning och en gemensam masterdatakälla för byggnadsinformation. Knyter samman byggnadsinformation mellan projekt och SWG:s lösningar för förvaltning. Förenklar på så sätt informationshanteringen ur ett livscykelperspektiv.

BSAB-systemet

Byggandets Samordning AB. En gemensam struktur för information i byggsektorn.

CAD

Computer Aided Design. Datorstödd konstruktion eller CAD är utformning av konstruktioner med hjälp av datorprogram. I första hand syftar begreppet på digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar inom konstruktionsverksamhet och arkitektur.

CDE-plattform

Common Data Environment. En gemensam matsterdatakälla (databas) för att täcka in livscykelperspektivet för all byggnadsinformation kring en byggnad. Sedan januari 2019 finns svensk och internationell standard för ”Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering”, SS-EN ISO 19650.

CoClass

Nytt digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige. Ska på sikt ersätta BSAB (en gemensam struktur för information i byggsektorn).

BIM

BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering.

Building Lifecycle Management

Hur man hanterar  informationstillgångarna som skapas i såväl byggprocessen som i den löpande förvaltningen med ett livscykelperspektiv i fokus.

Dashboard

En digital anslagstavla, tänk instrumentpanel, som samlar in och visa upp data på en skärm. Ett hjälpmedel för att presentera data som finns i ett eller flera system.

Digitalisering

Digitalisering är en del i en teknologisk process som har som syfte att, med hjälp av digital teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. Det kan handla om snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Branscher som påverkas är bland annat fastighetsbranschen.

Fastighetsinformationsmodell

Ritningar och information om egendom, mark, byggnader, strukturer, utrymmen, projekt, fastighetskontrakt och tillgångar.

Fi2.xml

Svensk standard som hanterar och kommunicerar fastighetsinformation till exempel mellan BIM-modellen och fastighetssystemet.

Grafiska verksamhetsstöd

Informationsportal där man hanterar ritningar och modeller liksom all byggnadsinformation som hör till en fastighet.

IFC-format

Ett neutralt, standardiserat filformat definierat av ISO.

Information om den byggda miljön

När man pratar om “information om den byggda miljön” avses informationsmängder om byggnadsverk (byggnader, mark, anläggningar), och dess underliggande nivåer i form av plan, markdelar, rum samt de installationer och byggdelar som finns i byggnaden.

Alla nivåer har också ett tillhörande egenskapssätt.

IoT

Internet of Things. Fysiska föremål, t ex byggnader och maskiner, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, som via sensorer kan samla in och utbyta data över nätet.

ISO

International Organization for Standardization. Internationellt standardiseringsinstitut.

IT

Informationsteknologi.

Modellering

När man skapar en 3D-modell i ett CAD-verktyg och skapar byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper på väggar, dörrar, fönster med mera. Egenskaperna kan vara material, ingående byggdelar, brandklass, ljudklass med mera.

On Prem

Uttrycket On-premises (On Prem) syftar på it‑system som körs på bestämd hårdvara på en bestämd plats, till skillnad från i molnet.

Native-format

Ursprungligt filformat som kan läsas direkt av ett program.

Point of Interest (POI)

Point Of Interest (POI), på svenska intressepunkt. POI:n används ofta i punktmoln för att markera och dokumentera en intressant punkt som har en angiven position, benämning, beskrivning och bilder.

Kan exempelvis användas vid besiktning av fasader och tak för att kartlägga skador inför underhållsarbeten.

Proptech

Förkortning av Property Technologies. Ett samlingsbegrepp för fastighetsteknik där man använder informationsteknik eller nya affärsmodeller för att hjälpa individer och företag att undersöka, köpa, sälja, hantera, övervaka och styra de byggnader som de driver eller äger. Proptech använder digitalisering och automatisering för att effektivisera fastighetsbranschen.

Projektnav

Central plats där alla gemensamma filer i ett projekt samlas, oftast molnbaserat.

Proprietär programvara

Programvara som har restriktioner (vanligtvis satta av ägaren) vad gäller att använda, modifiera eller kopiera den och alltså saknar de grundläggande friheter som finns hos fri programvara; exempelvis får man sällan tillgång till källkoden, man får inte ändra i programmet, och man får inte ge bort kopior.

Punktmoln

Ett stort antal punkter som i en ritning, av ett tredimensionellt föremål, åskådliggör dess yttre form. Framställs av 3d-laserskannrar.

QR-kod

En rutkod som ofta används för snabb inläsning av data i smarta mobiler: man fotograferar QR-koden med telefonens kamera, och ett inbyggt program tolkar sedan koden. Vanligtvis är det en webbadress. Telefonen startar då en webbläsare och går automatiskt till den adressen.

SaaS

Software as a Service. En typ av molntjänst som tillhandahåller programvara över internet.

Soft FM

Ett samlingsnamn för FM-tjänster som städ, transport, säkerhet, catering, parkering med mera. Tjänster som gör arbetsplatsen trevligare och säkrare att arbeta på.

Underhållsobjekt

Underhållsobjekt är de objekt som man i förvaltningen kommer uppdatera och ajourhålla i den löpande förvaltningen, till exempel besiktningspliktiga objekt eller objekt där fastighetsägaren har ett egenkontrollansvar, till exempel objekt som lyder under lagstiftningarna, lagen om skydd av olyckor samt miljöbalken.

Widget

Små fönster med data som ständigt kan uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret. Det kan exempelvis visa en klocka, en energiförbrukningsmätare, en batterimätare, eller en anteckningsbok.

Visualisering

Kommunikation med stöd av bilder. Kan t ex användas för att på ett lättillgängligt sätt åskådliggöra ett objekt för en potentiell hyresgäst.