Enquire Search
Webbvisning digital tvilling

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility. Vad är nyttan med att skapa och arbeta med digitala tvillingar?

– Det finns många definitioner av en digital tvilling så låt oss börja med att definiera vad det är enligt SWG. När vi pratar om en digital tvilling ur ett förvaltningsperspektiv menar vi en uppkopplad digital tvilling som vi i detta avsnitt skall beskriva utifrån beståndsdelar och nyttor.

Vilka är de olika beståndsdelarna i en uppkopplad digital tvilling?

– Den schematiska bilden nedan beskriver hur man hanterar information för en byggnad ur ett livscykelperspektiv, det vi brukar kalla Building Lifecycle Management eller BLM.

Del 1 i bilden nedan avser ur ett förvaltningsperspektiv insamling av informationsmängder från byggprojekt eller ett digitaliseringsprojekt för existerande byggnader. De informationsmängder som överförs från projektet är objekt med tillhörande egenskaper, geometrier för visualisering och dokument med egenskaper. Byggnaden kan också laserskannas och skapa en visuell presentation av byggnaden via ett så kallat punktmoln.

Via integrationer till del 2 i processen kan de tidigare beskrivna informationsmängderna överföras utan filer. Den mottagande delen, Asset+, är platsen där all information om den byggda miljön* finns lagrad. Det innebär att all information som skapats i de olika projekten – via en BIM-modell och via den information som adderas i projektverktygen Bimeye och Interaxo – kan överföras till denna plats. När det är dags för ombyggnation skapar Asset+ även möjligheten att checka ut ajourhållna informationsmängder till ett ombyggnadsprojekt.

Asset+ är även ”navet” i den BLM-lösning som kopplar samman de objekt som skall förse processerna i förvaltningen med realtidsdata. Via Smart buildings, del 3 i bilden, samlar man in information som kommer från sensorer i byggnaderna, till exempel från installationer eller rum utrustade med beteende-sensorer.

Med hjälp av Asset+ kan objekten kopplas ihop och göras tillgängliga i de dagliga förvaltningsprocesserna, del 4. Med stöd av de operativa verktygen Faciliate och FM Access kan man konsumera och visualisera informationen och se till att rätt informationsmängder tillgängliggörs för de olika processerna. Integrationen mellan Faciliate och Asset+ möjliggör att man kan tillgängliggöra underhållsobjekt** i Faciliate och planera ronderingar och besiktningar med mera.

Digital tvilling

Bildtext: Beståndsdelarna i en uppkopplad digital tvilling ur ett livscykelperspektiv. (1) Informationsinsamling från bygg- eller digitaliseringsprojekt som integreras till fastighetssystemet Faciliate (4) via Asset+ (2). Insamling av sensordata (3) som tillgängliggörs i Faciliate (4) för användning i de dagliga förvaltningsprocesserna. Vid ombyggnation checkar man via Asset+ ut ajourhållna informationsmängder från Faciliate till ombyggnadsprojektet.

Vad är det för skillnad på en digital kopia av en befintlig byggnad och en uppkopplad digital tvilling?

– En digital kopia av en befintlig byggnad är statisk och blir snabbt inaktuell om den inte uppdateras med aktuell information vid förändringar. En uppkopplad digital tvilling innebär att den kan ajourhållas i de system som förvaltningen använder i sina dagliga processer. Om man till exempel ersätter installationer och byggdelar så uppdateras även datat i den digitala tvillingen. Den uppkopplade digitala tvillingen ska även kunna stödja processer för hur man kopplar realtidsdata till underhållsobjekten (hissar, rulltrappor, rumssensorer etcetera) och på så sätt förse beslutsfattare med information så att man har bra underlag för att fatta rätt beslut kring underhåll och reparationer.

Om man gör lokalanpassningar då?

– Om det sker lokalanpassningar så de fysiska förutsättningarna förändras, med nya eller rivna väggar mm, så behöver man ha enkla processer och systemstöd för att enkelt kunna ajourhålla tvillingen vilket vi kan hjälpa till med via vår tjänst FM Services som stöttar fastighetsägare med ajourhållningen.

Vad finns det för nyttor med att arbeta med digitala tvillingar?

– Med digitala tvillingar av byggnader skapas bättre beslutsunderlag när det gäller lokalförsörjning och drift och underhåll av byggnader. Ett datadrivet arbetssätt där man arbetar med prediktivt underhåll – i stället för reaktivt eller förebyggande – skapar förutsättningar för en effektiv förvaltning och analys av hur en byggnad faktiskt används, vilket i sin tur skapar input till en effektiv lokalförsörjningsprocess.

Genom att skapa digitala versioner av befintliga byggnader och dess underhållsobjekt (as built) som till exempel hissar, rulltrappor pumpar etcetera – och kontinuerligt mata dem med data från sensorer – skapas en uppkopplad digital tvilling. Analys genom Articficiell Intelligens (AI) eller egna prediktioner skapar förutsättningar för att optimera driften när det gäller underhåll, energi och hållbarhet.

Prediktivt fastighetsunderhåll, vad är fördelarna med det?

– Historiskt har byggnaders underhållsobjekt antingen underhållits med regelbundna, förutbestämda intervall eller reaktivt, alltså när de väl gått sönder. Genom att koppla upp dessa system och samla in och analysera data från dem i en digital tvilling kan de i stället underhållas prediktivt, alltså strax innan behovet uppstår. Här finns både möjlighet att göra ekonomiska besparingar och minska nedtiden i de tekniska systemen.

Ett annat exempel kan vara avfallshantering där behållare utrustade med sensorer själv kan larma när de måste tömmas. Så i stället för att personal regelbundet åker runt och tömmer behållarna kan man planera sin tömning utefter fyllnadsgrad och därmed både minska kostnader och transporter.

Du pratade tidigare om en effektivare lokalförsörjningsprocess, vad menas med det?

– En fastighetsägare investerar stora pengar i ny- och ombyggnadsprojekt baserat på behov hos till exempel en verksamhet. I och med det binder man stora mängder kapital för lång tid framöver. Med stöd av närvarosensorer finns det möjlighet att visualisera hur lokaler används. På så sätt kan man skapa underlag till beslut som kanske innebär förändrade beteenden eller organisatoriska förändringar och arbetssätt i stället för att investera i nya lokaler. Att ha kontroll på sina rum blir allt viktigare om man vill kunna arbeta med att optimera sin lokalanvändning och även minska sin miljöpåverkan genom att till exempel effektivisera energiförbrukningen.

As built-informationen om rummen vad gäller kvadratmeter och vad det är för typ av rum är fortfarande högaktuellt när man med stöd av realtidsdata vill mäta hur rummen används med stöd av sensorer.

Ett annat område där nyttjandegraden av ett rum är viktigt är lokalvård. Lokaler som sällan används kan städas med längre intervall – med besparingar som följd.

Vad får man för nyttor av den digitala tvillingen i de dagliga drift- och förvaltningsprocesserna?

– Användningsområdena i en digital tvilling som är uppkopplad är många.

  • Den insamlade datan (både as built och realtidsdatan) kan visualiseras i olika verktyg såsom FM Access och Faciliate.
  • Ur ett operativt drift- och förvaltningsperspektiv är det viktigt att den uppkopplade tvillingen också är en del av de dagliga processerna annars blir det, lite överdrivet, lika effektivt som att ha en pärm i en bokhylla.
  • Data om objekten, både as built och realtidsdata, kombinerat med en visuell representation (2D, 3D och punktmoln) av utrymmet eller komponenten som skall underhållas skapar förutsättningar för en tekniker att fatta rätt beslut vid ett underhållstillfälle.
  • En ytterligare aspekt som man får via fastighetssystemet är historiken till objektet som skall underhållas. I Facilate kan man i den mobila enheten få tillgång till tidigare utförda åtgärder på objektet.
  • Man får även uppgifter om kommande tillsyn och skötsel eller planerade åtgärder som skall utföras liksom information om objekten som skall underhållas. Dimensionen som det tillför är att man kan få historik på vilket underhåll som tidigare har genomförts på de olika underhållsobjekten.

Kan du ta ett exempel?

-Javisst. Om en fastighetstekniker skall åka ut på plats och underhålla en hiss eller avhjälpa ett fel kan han eller hon läsa på i förväg. Via Faciliate – på dator eller via mobila enheter – kan man se vad som tidigare hänt med hissen eftersom all information som skapats på ett visst underhållsobjekt sparas som historik.

Här finns både stöd för att beskriva felorsak och vilka åtgärder som vidtagits. Upptäcker man till exempel att hissen stått still tre gånger den senaste månaden kan man dels se vilken tekniker som varit på plats, dels vad som åtgärdats vid det tidigare besöket.

Kan man se hur detta fungerar?

-Absolut! Vi rekommenderar att du deltar på vår inspelade temawebbvisning Digitala tvillingar. Där ser du hur en digital tvilling uppstår, vad den består av, vilka nyttor den tillför och hur den används i våra lösningar. Visningarna är kostnadsfria.

Läs mer och registrera dig här

Och om man vill veta mer än så?

–Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

 

*med den byggda miljön avses informationsmängder om byggnadsverk (byggnader, mark, anläggningar), och dess underliggande nivåer i form av plan, markdelar, rum samt de installationer och byggdelar som finns i byggnaden. Alla nivåer har också ett tillhörande egenskapssätt.

** med underhållsobjekt avses de objekt som man i förvaltningen kommer uppdatera och ajourhålla i den löpande förvaltningen, som exempel kan ges besiktningspliktiga objekt eller objekt där fastighetsägaren har ett egenkontrollansvar, tex objekt som lyder under lagstiftningarna, lagen om skydd av olyckor samt miljöbalken.