Enquire Search
Vi stöttar dina hållbarhetsinitiativ

Hållbarhet är ett aktuellt ämne och majoriteten av SWG:s uppdragsgivare har tydliga hållbarhetsmål som följer Agenda 2030. Det handlar bland annat om att bli klimatneutrala, halvera energianvändningen för fastigheter och se över materialanvändning, avfallshantering och transporter till och från byggen.

Många vill miljöcertifiera byggnader och ställa krav på låg energianvändning liksom resurs- och klimateffektiva material som bidrar till sund inomhusmiljö vid om- och nybyggnationer. Man vill skapa möjlighet för att återanvända möbler och varor internt och att återbruka när byggnader demonteras i förvaltnings- och nyutvecklingsprojekt.

Fastighetsägare spelar en strategisk roll

Fastighetsägare spelar en strategiskt viktig roll i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle. En byggnad påverkar klimatet under hela sin livscykel, sett till den totala klimatpåverkan är byggandet den helt dominerande delen.

 

Vi stöttar dina hållbarhetsinitiativ

En byggnads livscykel

Olika faser av en byggnads livscykel

Genom smarta lösningar för Building Lifecycle Management (BLM) erbjuder SWG mjukvara och tjänster som hjälper fastighetsägare att hantera byggnadsinformation utifrån ett livscykelperspektiv, både i projekt och i de dagliga förvaltningsprocesserna.

Det är grunden till ett strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete och innebär bättre beslutsunderlag för drift och underhåll, med ökad hållbarhet och stora besparingar som följd. Läs mer

Symbolerna i bilden till höger (Koncept, Design, Bygg och Drift) kommer igen i texterna nedan och symboliserar då vilka faser i livscykeln exemplet stöttar.

 

Nyttan med digitala tvillingar ur ett hållbarhetsperspektiv

Genom att skapa digitala tvillingar av existerande byggnader och nybyggnationer kan man få stor nytta av punktmoln, BIM-modeller, data, teknisk dokumentation och IoT i våra lösningar i de dagliga förvaltningsprocesserna, med hållbarhet som följd. Läs mer.

 

Klimatdeklarationer och energiförbrukning

Informationhantering i ett hållbarhetsperspektiv skapas redan i tidiga skeden och används t ex för att beräkna och minska miljöpåverkan från dina byggnads- och infrastrukturprojekt och produkter på ett enkelt och automatiserat sätt. Läs mer

Informationsmängderna från tidiga skeden är även intressanta för förvaltning. Resultatet av t ex det nya kravet kring klimatdeklarationer är en informationsmängd som man vill få in i förvaltningen – så att man löpande kan stämma av energiförbrukningen i en byggnad och jämföra den faktiska förbrukningen med den beräknade. Läs mer.

 

BIM-modeller stöd vid prediktivt underhåll

Med stöd av BIM-modeller skapas information om objekt och dess positionering. Vissa objekt, i form av installationer t ex hissar, ruttrappor och fläktar, har idag inbyggda sensorer som t ex kan berätta när behovet av underhåll uppstår, vilket på fackspråk kallas prediktivt underhåll.
Att arbeta med prediktivt underhåll kontra teoretiskt planerat underhåll innebär förutom ekonomiska vinster också vinster ur ett hållbarhetsperspektiv och minskad stilleståndstid på t ex en rulltrappa eller hiss. Läs mer.

 

Planera underhållsarbetet, minska antalet resor

Med stöd av data om objekt, i kombination med visuella gränssnitt, kan man planera sitt arbete innan man åker ut på plats för att åtgärda det t ex anmälda felet. Detta minskar risken för att inte kunna åtgärda felet vid första besöket. Läs mer.

 

Digitala tvillingar och sensordata skapar underlag till beslut för lokalplanering och lokalvård

Lokalplanering är alltid en aktuell fråga för fastighetsägare. Finns det tillräckligt med lokaler utifrån våra kunders behov? Med hjälp av digitala tvillingar och sensordata kan man skapa underlag till beslut som kanske innebär förändrade beteenden eller organisatoriska förändringar och arbetssätt i stället för att investera i nya lokaler.

Ett annat område där nyttjandegraden av ett rum är viktigt är lokalvård. Lokaler som sällan används kan städas med längre intervall – med besparingar som följd. Även här är sensordata och den digitala tvillingen till stor nytta genom att man får bra information om vilken typ av utrymme som ska städas, areauppgifter, golvmaterial och vilken utrustning som finns i utrymmet med mera. Läs mer

 

Spårbarhet på inbyggda material

Som fastighetsägare finns ett stort behov av spårbarhet på inbyggda material. Att man redan i tidiga skeden projekterings- och produktionsskedet kravställer redovisning av inbyggt material i en miljödatabas – med klassifikation i enlighet med t ex GTIN – skapar bra möjligheter att kunna ajourhålla informationen vid löpande förändringar i förvaltningsskedet. Vid rivning av byggnaden blir det även underlaget till en rivningsplan. Även vid ombyggnation är informationen viktig för återbruk av material. Läs mer.

 

Mät utfallet på energibesparande åtgärder

I Faciliate finns stöd för att koppla projekt som innebär energibesparande åtgärder till möjligheten att mäta utfallet och återbetalningstiden på investeringen. Läs mer.

 

Tema hållbarhet på SWG Inspirations- & Användardagar

SWG Inspirations- & Användargdaar 18-19 aprilPå årets stora kundevent, SWG Inspirations- & Användardagar 18-19 april 2023, var temat hållbarhet. Där diskuterade och visade vi tillsammans med hållbarhetsexperter och uppdragsgivare konkreta exempel på hur våra lösningar kan bidra till att fastighetsägare kan nå och följa upp sina hållbarhetsmål.

 

Veta mer?

Vi diskuterar gärna hur våra metoder och systemstöd kan stötta er organisation på att uppnå era mållbarhetsmål. Kontakta någon av våra rådgivare.

 

Addnodes hållbarhetsagenda

Under 2020 påbörjade Addnode Group, som SWG är en del av,  en systematisk process för att bygga en hållbarhetsagenda som gäller för alla dotterbolag.

Resultatet är fem utpekade fokusområden för hållbarhetsarbete:

Fokusområden hållbarhet

Läs mer på Addnodes hemsida.