Enquire Search
Key FM Priorities 2017

Vi har ständigt stort fokus på att vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som har släppts i version 2021.3.

 

Generellt – smått och gott…

Ett antal nyheter som kanske mest gläder systemadministratörer:

 • Möjlighet att exportera ut batchloggar till Excel via högerklick på rubrikrad i lista.
 • Nytt fält med vallista inom register batchjobb hur länge loggar ska sparas.
 • Dialogruta Historik justerbara kolumner. Markerade sektioner flyttbara i sidled.

Nyheter Faciliate 2021.3

 • Dialog Gruppförändring har kompletterats med det standardbeteende som finns för övriga listor inom systemet.
  • Spara layouter (val av kolumner samt ordning på dessa)
  • Via högerklick på valfri kolumnrubrik når man:
   • Listutskrift
   • Exportera lista (till Excel)

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Fastighetsdatabasen

Preliminärhantering emot Faciliate från FM Access

Nyhet som gör det möjligt att skapa utkast av nya/ändrade rum inom FM Access och synkronisera dessa till Faciliate. Innehållet hamnar i ett nytt objekt ”Preliminärt utkast” inom Fastighetsdatabasen.

Nyheter Faciliate 2021.3

Synkroniseringen startas som tidigare från post inom register Plan:

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Användaren får valmöjligheten att synkronisera ett utkast:

Nyheter Faciliate 2021.3

Vid svar ”Ja” visas en dialog med möjliga val:
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Ordinarie dialog för synkronisering visas. Sparning gör att en preliminär version skapas eller uppdateras utifrån den omfattning som visas i dialogen.
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

Funktion för att markera utkast som publicerat har lagts till och kan hanteras antingen manuellt eller via batch ”Publicera preliminära utkast” med automatik utifrån valda publiceringsdatum.

Se även relaterade nyheter inom avsnitt Hyra och Ritningsviewer.

OBS! Utvecklingen kräver att man har en integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global gällande licens och aktivering av funktion.

 

Kopiering av rumsfunktionsbeskrivning

Inställningen “Kopiera rumsfunktionsbeskrivning till rumsbeskrivning/rumsbenämning” har utökats till att nu innehålla dessa valmöjligheter:

Nyheter Faciliate 2021.3

Kontakta systemansvarig för att sätta önskat värde.

Tvinga omräkning vid Areasummering

Den gamla bockrutan har i dialogen ersatts med en knapp för att tydliggöra funktionen.

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Installationsdatabasen

Myndighetsbesiktning på startsidan

Knappen ”Myndighetsbesiktning” på startsidan har tidigare vid klick tagit användaren till register med rutiner inom modul Tillsyn & Skötsel. En ny inställning gör det nu möjligt att istället styra så att installationsdatabasen öppnas filtrerad på besiktningspliktiga installationer med förenklade besiktningar.

 

Med ett högerklick på knappen finns fortfarande vägen till att istället öppna, söka eller skapa nytt inom register Rutin.

Kontakta er systemadministratör för att aktivera systeminställningen.

 

Tillsyn & Skötsel

Funktion som sätter ID och benämning utifrån installationen

Ny inställning som gör att man kan slå på eller av funktionen som gör att ID och benämning hämtas in från vald installation vid nyskapande av rutin.

Kontakta er systemadministratör för att sätta systeminställningen till önskat läge. Som standard är den påslagen/aktiv.

 

Utökad gruppering i Planeringskalender

Vi har lagt till nya visningslägen i Planeringskalendern med möjlig gruppering emot mark och anläggning. En ny inställning hanterar vilka nivåer som ska vara tillgängliga för användaren.

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Efter aktivering av nivåer finns dessa valbara inom planeringskalenderns sektion Hierarki.

Nyheter Faciliate 2021.3

Kontakta er systemadministratör för att sätta systeminställningen till önskad nivå.

Stöd för att makulering via Pocketlord

Rader inom Rutintillfällen kan nu makuleras via mobil app (Pocketlord T&S).
Vid visning av en rutintillfällesrad i appen når man menyval ”Makulera”. Valet leder till en dialog där man även kan ange orsak.
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

Efter makulering frikopplas arbetsorder från rutintillfällesraden och kan därefter hanteras separat.

 

Kunna bifoga bild på en anmärkning i Pocketlord

Ny funktion inom mobil appen (Pocketlord TS) som gör att man på kommentarer/anmärkningar som läggs på rutintillfällesrader kan bifoga bilder. Dessa sparas per rutintillfälle och blir tillgängliga på relaterade arbetsorder eller vid visning av kommentar vid nästa tillfälle när rutintillfället avslutas.
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Funktionen använder en ny inställning “Bilder till kommentarer på rutintillfällen (från Pocketlord) följer med från kommentarer av typ”. Denna är som standard är satt till aktiv för samtliga typer:

Nyheter Faciliate 2021.3

Kontakta er systemadministratör för att sätta systeminställningen till annan nivå.

 

Arbetsorder

Fasta värden på arbetsorder som skapas via Rutintillfällen

Avancerad systeminställning som medger att sätta fasta värden på egenskaper, till exempel Prioritet, inom de extra arbetsorder som kan skapas via anmärkningar från Rutintillfällen då dessa avslutas.

Nyheter Faciliate 2021.3

OBS! Kontakta Service Works Global för hjälp med inställningen.

Egenskap ”brandskyddsrelaterad” i Pocketlord

Nyhet som gör att det numer fritt går att ange egenskapen brandskyddsrelaterad på arbetsorder som skapas via mobil app (Pocketlord AO). Om en installation adresseras med klassning brandskyddsrelaterad markeras rutan per automatik. Egenskapen finns med som en bockruta i formuläret.
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

OBS! Kräver anpassning i konfiguration för appen. Kontakta Service Works Global.

 

Ersätta installation via Pocketlord

Utveckling som gör att man kan ersätta en installation med via en mobil enhet. Lösningen finns med i apparna Pocketlord AO, T&S och Kundservice. Syftet med detta är att kunna ersätta en uttjänt installation med en ny och i samband med detta också kunna välja att kopiera med sig relaterade egenskaper. Resultatet blir att den gamla installationen tilldelas ett slutdatum (giltighet) och att en ny version av installationen skapas.

Funktionen når man i apparna via meny i den info-vy som kan visas för installation.
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

OBS! Kräver anpassning i konfiguration för apparna. Kontakta Service Works Global.

 

Hyra

Preliminärhantering hyreskontrakt vid synkronisering med FM Access

Funktionen med preliminärhantering emot Faciliate från FM Access inom Fastighetsdatabasen har även medfört en vidareutveckling som även sträcker sig ner till hyreskontrakt. Vid synkroniseringen av utkast så skapas en ny preliminär generation utifrån aktuellt hyreskontrakt. Omfattningen i de preliminära kontrakten kommer att ersättas med preliminärt innehåll från FM Access.

Funktionen aktiveras genom en ny systeminställning ”Ersätt omfattning vid preliminär synkronisering”.

Nyheter Faciliate 2021.3

En ackompanjerande batch till den som publicerar preliminära utkast för rum finns framtagen ”Aktualisera preliminära hyreskontrakt”. Denna tar hand om att automatiskt sätta om de preliminära hyreskontrakten till aktuella.

OBS 1! Vid användning av batch ovan är det viktigt att se till att batchen för preliminära rum körs innan denna.

OBS 2! Utvecklingen kräver att man har en integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global gällande licens och aktivering av funktion.

 

Förenkling vid ändring i fysisk omfattning

En liten men sannolikt praktisk förbättring. Om man i ett befintligt hyreskontrakt vill göra ändringar i dess fysiska omfattning finns nu en ny inställning ”Hyreskontrakt, fysisk omfattningsdialog starta urval med huvudbyggnad(om angiven)”.

Nyheter Faciliate 2021.3

Med inställningen påslagen/aktiv så startar dialogen för val av fysisk omfattning med urval från den första byggnaden som finns adresserad på hyreskontraktet.
Exempel
(Markering illustrerar det nu förifyllda urvalet.)

Nyheter Faciliate 2021.3

Kontakta er systemadministratör för att aktivera systeminställningen.

 

Konst

Urval emot kund

Vidareutveckling av möjligheten att hämta in ett värde till fält Kund utifrån ett konstverks placering. Sedan tidigare har funktionen funnits på rumsnivå där kund hämtats via giltigt hyreskontrakt. Funktionen hanteras genom en ny inställning ”Begränsa kunds datahjälp för Konstverk via Rum från giltigt hyreskontrakt (Nyttjare/Hyresgäst)”

Nyheter Faciliate 2021.3

 

Om inställningen är aktiv filtreras kunder i datahjälpen för kund baserat på angiven Byggnad, Plan och Rum, till de med giltiga hyreskontrakt för Konstverk. (Sker enligt lägsta nivå, dvs rum före plan före byggnad).

OBS! För funktion krävs att systeminställningen ”Vem som skall fyllas i som kund (nyttjare) på konstverk ifrån hyreskontrakt (prioriteringsordning, tomt = ingen kund hämtas)” är satt.

Kontakta er systemadministratör för aktivering av inställningar.

Städplanering

Nyheter för tilläggsmodulen Städplanering kräver grundmodulen Städ samt FM-Access. Kontakta Service Works Global för mer information om uppsättning och licenser.

Batch för att skapa städplanering per städområde

Ny batch som automatiskt genererar planering för städområden. Batchen planerar ut resursen utifrån uppsatt planeringsintervall. Används bäst där en och samma resurs hela tiden är den som ska planeras ut för området.

Batchen sätts upp med inställningar för genereringen av städplanering och det finns även möjlighet att göra ett urval på städområden.

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

OBS! Kontakta SWG för hjälp med uppsättning. Funktionen kräver i grunden modulen Städplanering.

Stöd för metod & inredning vid städplanering

Städplaneringen har sen tidigare stöd för beräkningsmetoden avverkningsgrad. Nu kommer ett utökat stöd för städplanering med metod & inredning. Metod & Inredning kommer då vara grunden för beräknad städtid samt när städningen ska utföras och. Respektive metoder och inredning som är kopplat till rummets städning ett visst tillfälle visas som information i städplaneringskalender och för utförare i pocketlord städutförande.

Planeringskalendern

I planeringskalendern är baserad på metod & inredning. I planeringskalendern visas metod & inredning på respektive rum och datum.

Stöd finns för rum som städas flera tillfällen per dag. I planeringskalendern visas detta som T1 = Tillfälle 1, T2 = Tillfälle 2

Nyheter Faciliate 2021.3

 

 

Städ

Pocketlord städutförande

Nedan visas en exempelbild från appen städutförande med metod & inredning.
Varje städområde har en lista med rum som ska städas för dagen.
I den listan kan städinstruktioner presenteras med information om metod & inredning som är kopplat till det rummet städning vid det tillfället.
Instruktionerna kan även när man klickat sig in på rummet under en flik som heter städinstruktioner.

Nyheter Faciliate 2021.3

 

 

Faciliate Viewer

Hantering rumsegenskaper och legendfärger

Vi har kompletterat med en ny inställning “Generella ritningskommandot” för att kunna välja vilka rumsegenskaper som ska kunna hanteras via ritning och låsa dess legendfärger.

Varje fält på Rum går att använda och dyker upp som “Visa <etikett>” i ritningspanelens lista vid högerklick på rum i ritning. Inställningen överrider de tidigare inställningarna som finns för detta.

Respektive fält bestämmer ifall ingående rum måste tillhöra ett aktuellt städkontrakt, och de kan även ha en egen lista för de värden där standardfärgerna skippas och istället sätta en fast färg.

Nyheter Faciliate 2021.3

Kontakta er systemadministratör för att sätta systeminställningen till önskad nivå.

Preliminärhantering emot hyreskontrakt

Ytterligare en ny beståndsdel i utvecklingen inom fastighetsdatabasens ”Preliminärhantering emot Faciliate från FM Access”. Funktionen gör att man via ritning kan titta på det preliminära innehållet. Inom viewern finns en ny listkontroll med utkast att välja.

Nyheter Faciliate 2021.3

Högerklick på rum i ritning ger menyval ”Hantera vald…”
Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

Dialogen som visas har kompletterats med en ny valbar listruta – Aktivitet. I denna finns alternativen att skapa nytt, lägga till, byta ut eller radera omfattning. Funktionen täcker även in lokal och bostad.

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.3

OBS! Utvecklingen kräver att man har en integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global gällande licens och aktivering av funktion.

PDF: SWG Nyheter i Faciliate 2021.3

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)