Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släppts i Faciliate version 2023.3.

Generellt

Hantering av analys- och mätresultat

För att kunna få en ännu bättre och samlad bild gällande miljö har en ny funktion för miljömätning tillkommit. Resultatet kan presenteras i formuläret för byggnad.

Det finns nu stöd för att registrera och hantera information om analys- och mätresultat, till exempel buller, radon, fukt, med mera på aktuell nivå i strukturen. Planering och genomförande kan hanteras via modulen Tillsyn och skötsel i Faciliate, se avsnitt 2.3 Kontrollista, och via Pocketlord, se avsnitt 9 Pocketlord.

För ändamålet finns flera nya hjälpregister under Fastighetsdatabas > Miljö:

  • Analysmetod
  • Enhet
  • Resultat
  • Transportsätt
  • Test

Hjälpregistren används för att kunna hantera information om analys- och mätresultat.

Under Fastighetsdatabas >  Byggnad, flik Miljö finns ett nytt delfönster; Miljömätning.

OBS! Kontakta Service Works Global för formulärdesign.

 

Arbetsorder

Automatisering av e-postutskick från arbetsorder

Automatisering av e-postutskick från arbetsorder är en ny funktion som används för att kunna skicka ut interna påminnelser via e-post med automatik när en arbetsorder har fått en viss status. Funktionen används för att till exempel hantera en påminnelse när en leverantörsfaktura har inkommit.

I hjälpregistret Arbetsgrupp har det tillkommit två nya fält; Arbetsstatus som genererar e-post till arbetsgrupp och Arbetsstatus som genererar e-post till utförare. Fälten styr vid vilken arbetsstatus på en arbetsorder som det ska genereras e-post till antingen en utförare eller en arbetsgrupp.

 

OBS! Inställningarna Styr hur mailet som skall gå till utförare då en viss arbetsstatus (finns på arbetsgruppregistret) sätts på en arbetsorder skall se ut och Styr hur mailet som skall gå till arbetsgrupp då en viss arbetsstatus (finns på arbetsgruppregistret) sätts på en arbetsorder skall se ut måste vara aktiverade.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs för att aktivera funktionen.

 

Koppla arbetsorder mot serviceavtal

Det finns nu stöd för att skapa tilläggsavtal som innehåller en eller flera tilläggstjänster. Det finns även stöd för att koppla mark och markdel till fysisk omfattning på serviceavtalet.

OBS! Inställningen Inkludera mark och markdel i serviceavtal måste vara aktiverad. Behörighet som systemadministratör krävs för att aktivera funktionen.

 

Kontrollista

Nya möjligheter finns nu för att uppdatera ett värde i fastighetsdatabasen eller i installations-databasen utifrån ett avläst värde i en kontrollista.  Denna funktion kan också användas för att skapa miljömätningar kopplat till en kontrollista.

I hjälpregistret Kontrollista har nya funktioner tillkommit. Det går i hjälpregistret att:

  • Skapa en ny kontrollpunkt för en Tillsyn & skötsel-rondering
  • Ange vilken typ av mätning det ska vara
  • Definiera typ av objekt för den nya kontrollpunkten
  • Koppla kontrollpunkten till objektfält

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

 

Planerat underhåll

Koppla åtgärder till projekt

Det finns nu stöd för att gruppera och skapa projekt av valda underhållsåtgärder.

OBS! När projekt kopplas till en eller flera åtgärder via denna funktion så kommer informationen för finansiering, fysisk omfattning och underhållsomfattning att uppdateras per åtgärd.

Funktionen nås antingen från vänsterfliken Meny eller via menyval Övrigt.

Vänsterfliken Meny:

 

Menyval Övrigt om en åtgärd är markerad i listan:

Menyval Övrigt om flera åtgärder är markerade i listan:

Finanseringstyp på åtgärder

Nu finns det möjlighet att ange finansieringstyp på en åtgärd innan åtgärden ingår i ett projekt. Detta ger möjlighet att sortera, filtrera och gruppera på denna egenskap innan åtgärden ingår i ett projekt. Finansieringstyp anges i ett nytt fält som måste designas ut. Fältet är kopplat mot finansieringstyp i modulen Projektstyr.

OBS! Kontakta Service Works Global för formulärdesign.

Dela upp rambudgeten per finansieringstyp

Det går nu att dela upp rambudgeten per finansieringstyp. Det går även att visa rambudgeten per finansieringstyp genom simulering. Detta gör att det går att omplanera åtgärder och se hur budgeten påverkas kopplat till budgetramar för olika finansieringsformer.

I widgeten Planerade åtgärder går det via inställningarna för widgeten välja att se finansieringstyp kopplad till rambudget.

 

Konst

Ange skada på konst

Ibland kan det tyvärr bli skador kopplade till konstverk. För att få en bra överblick och uppföljning på dessa skador så finns det nu stöd för att hantera dem. För att kunna ange vilken sorts skada som konstverket har utsatts för finns ett nytt hjälpregister; Skadeklassificering. I hjälpregistret går det att registrera olika typer av skador, till exempel klotter eller fuktskador.

Det finns även ett nytt hjälpregister för att skapa söktaggar; Söktagg. Dessa söktaggar kan användas för att markera konstverk med.  Med hjälp av dessa söktaggar går det att sedan att söka fram konstverk.

 

 

Ange villkor vid inköp av konstverk

Tre nya fält kan nu designas ut i formuläret Konstverk för att kunna ange villkor vid inköp; Villkor vid inköp, Övrig information om förvärv och Rekommendation för hantering och förvaring.

OBS! Kontakta Service Works Global för formulärdesign.

Förråd

Visa ägare av förråd med hjälp av ett nytt hjälpregister och fler nya fält

Hjälpregistret Förråd har fått nya fält. Det är nu möjligt att även ange information om ägare, leveransvillkor, betalningsvillkor, arbetsgrupp och en beskrivning av placering.

Hjälpregistret Ägare (Förråd) har tillkommit. I hjälpregistret anges förrådets ägare.

 

Energi & media

Ny rapport – Förbrukningsrapport med pivot-tabell (Excel)

Rapporten Förbrukningsrapport med pivot-tabell (Excel) är en ny rapport som skapar en Excel-fil med en pivot-tabell. Rapporten och pivot-tabellen har en förgruppering som motsvarar standardrapporten. Samtliga kolumner från byggnad och förvaltningsobjekt följer med automatiskt. Kolumnen Förbrukning innehåller förbrukning delat med area om val att en area ska hämtas har gjorts.

 

Widget som visar batchformulär

För att få en överblick på status för batchar finns det nu möjlighet att lägga till det med en ny widget på sin dashboard. Batcharna kan markeras för att visa om det avser en integration eller inte.

Asset+

Ange urval kopplat till en Asset-parameter

Via en wizard går det nu att göra ett urval kopplat till en Asset-parameter.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

 

Nytt hjälpregister för Asset+-kategorier för objekt och parametrar

Asset+ Kategorier är ett nytt hjälpregister som används för att registrera Asset+-kategorier för objekt och parametrar.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

Pocketlord

Det finns nu möjlighet att registrera ny konst via Pocketlord. Pocketlord Konst har uppdaterats med en ny knapp för att därifrån kunna lägga till ett nytt konstverk. Knappen heter Ny.

Det finns nu möjlighet att via Pocketlord registrera värden för en miljömätning eller värden som ska uppdatera fastighetsdatabasen eller installationsdatabasen.

I Pocketlord T&S går det nu att rapportera värdet på en kontrollpunkt.

I Pocketlord AO finns stöd för analys- och mätresultat. Det går att registrera data för miljö, avfall och kemikalier via informationsvyerna för installation, förvaltningsobjekt, fastighet, mark, anläggning, byggnad, plan och rum.

 

OBS! Det krävs att analys- och miljö-mätning är aktiverat i Faciliate.

I Pocketlord AO går det att skapa en arbetsorder för en installationstyp som har kontrollista.

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)