Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släppts i Faciliate version 2023.2.

 

 

Generellt

Stöd för informationsklass

Ny utveckling ger möjlighet att höja säkerheten kring de underlag och rapporter som kan skapas och publiceras från Faciliate genom informationsklassificering. Samtliga delar kring uppsättning av och åtkomst till logg med information kräver behörighet som systemadministratör.

Funktionen aktiveras genom en systeminställning; Informationsklass skall vara aktiverad.

Efter aktivering tillgängliggörs två nya hjälpregister under sektionen Systemvård… > Hjälpregister.

I hjälpregistret Informationsklasser för Affärsobjekt och Rapporter läggs de informationsklasser som ska användas upp.

Genom hjälpregistret Informationsklassificering för affärsobjekt finns möjligheten att ange en standard gällande informationsklass per huvudobjekt i systemet, till exempel Arbetsorder eller Byggnad. Nivå på informationsklass följer då med som ett förslag vid uttag av data, men kan enkelt ändras till annan nivå via en dialogruta som möter användaren vid publiceringen av en rapport.

 

Rapportcenter

I Rapportcenter finns kompletteringar gjorda så att enskilda rapporter kan adresseras emot önskad informationsklass. Detta sker via knappen Välj informationsklass under flikarna Standard, Mina favoriter, Gemensamma och Egna.

Funktionen finns emot rapportformaten Standard och Kalkylblad (Excel). Vald nivå visas inom respektive lista i Rapportcenter via kolumn Informationsklass, se bild nedan.

Om ingen informationsklass finns vald visas en dialogruta för valet i samband med att rapporten körs. Anges inget så körs inte rapporten.

Exempel sidhuvud standard:

Excel-rapporter och filexporter från systemet får ett extra ark med information om informationsklass.

Exempel Excel-blad:

Funktionen sträcker sig även till den funktion som finns med Tidsstyrd Rapport varifrån rapporter kan publiceras automatiskt utifrån valda intervall. Inom registret kan en egen nivå på informationsklass anges vid behov.

OBS! Kontakta Service Works Global om ni önskar få information om vilka möjligheter som finns gällande specifik layout på rapporthuvudet och sekretessmärkningens placering.

 

 

Vid listutskrift titta på huvudobjektet, föreslå dess informationsklass

Vid listutskrift och vid export av listan sätts ett namn på rapporten. Ett förslag till objektets informationsklass visas om informationsklass saknas.

Loggning vid export/utskrift av en rapport

En rapport med loggning av exporter/utskrifter kan tas ut.

Loggning sker vid de allra flesta former av datauttag som görs i systemet. Loggningen berättar så detaljerat det går för respektive situation om vem, varifrån, när och vilken rapport som skrivits ut/exporterats/förhandsgranskats.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

Loggning av datauttag sker endast när en export görs från en lista eller via exportverktyget. Loggning sker inte när systemet gör ett datauttag via en batch eller liknande.

Rapporter loggas endast när:
• rapport körs via rapportcenter eller via huvudmenyn
• direktutskrift eller en listutskrift görs

Andra fall där rapporter skapas omfattas inte av loggningen.

Bilden ovan visar när en export görs från en lista.

Bilden ovan visar när en export görs via exportverktyget.

Stämpla informationsklass vid loggning

Stöd finns för att stämpla informationsklass vid loggning.

Inloggningslogg

För att hålla reda på lyckade och misslyckade inloggningsförsök finns en nytt menyval under Systemvård… > Loggar > Inloggningslogg…

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

Informationsuttagslogg

För att kunna hålla reda på och vid behov spåra vilka datauttag som gjorts från systemet finns en nytt menyval under Systemvård… > Loggar > Informationsuttagslogg…

Loggen innehåller uppgifter om bland annat vem, när och vad som har publicerats.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

 

 

Hantering av loggfiler

Funktion finns för att:
• ange starttidpunkt från när lyckade och misslyckade inloggningsförsök ska hämtas, filnamn och mapp för export av lyckade och misslyckade inloggningsförsök.
• spara inställningar för starttidpunkt, filnamn och mapp för export av historik.
• kunna lägga till en batch för att exportera lyckade och misslyckade inloggningsförsök.
• att kunna lägga till en batch för att exportera historik.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

 

Tillsyn & skötsel

Arbetstyp på kommentarer som kräver åtgärd

Formuläret Rutintillfälle är uppdaterat med fältet Arbetstyp. Fältet kan fyllas i om en anmärkning behöver åtgärdas. Kommentarer följer med till de arbetsordrar som skapas.

 

 

 

 

Förråd

Stöd för index- och prishantering

Stöd finns nu för att genomföra prisförändringar av artiklar hos en angiven leverantör. Prisjusteringen uppdateras i artikelregistret och i de förråd där artikeln finns registrerad oavsett om prisjusteringen sker manuellt på enskild artikel eller via inplanerad indexjustering.

OBS! Behörighet som systemadministratör krävs.

Ett nytt hjälpregister finns; Artikel prisförändringar. I hjälpregistret registreras kommande prisförändringar på förrådsartiklar.

Gruppering av artiklar till artikelpaket

Ett nytt hjälpregister finns; Artikelpaket. I hjälpregistret grupperas artiklar som ska ingå i ett artikelpaket.

 

Avtal & garantier

Hantering av generationer

Det finns en ny funktion för att skapa generationer för avtal och garantier. Funktionen aktiveras med inställningen Aktivera generationshantering för Avtal.

 

När funktionen är aktiv visas alternativet Ny generation under Övrigt i formulärmenyn.

Vid val av Ny generation så skapas en ny generation av det avtal som är markerat i listan. Ett generations-suffix med tre siffror läggs till på avtalets ID, till exempel blir generation 1 av avtalet “A12345” till “A12345-001”. Avtalet behåller dock sitt grund-id medan det nya ID:t med generationssiffran tillagd visas i huvudlistan och överallt i systemet där avtalet väljs/hanteras.

OBS! Inställningen Aktivera generationshantering för Avtal måste vara aktiverad. Behörighet som systemadministratör krävs för att aktivera funktionen.

Via inställningen Kräv att ny generation skapas från senaste generation går det nu att använda den senaste generationen vid skapande av en ny generation av ett avtal.

OBS! Inställningen Kräv att ny generation skapas från senaste generation måste vara aktiverad. Behörighet som systemadministratör krävs för att aktivera funktionen.

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)