Enquire Search
Nyheter i Faciliate

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släpps i version 2022.2.

 

Generellt

Grafisk profil

Faciliate har fått ett ansiktslyft genom en ny logotyp. Denna finns nu med genom hela systemet och möter användaren direkt vid inloggningen. Detta är en del av ett större arbete som gjorts med vår grafiska profil och täcker in hela vår produktportfölj.

 

Faciliate grafisk profil

Faciliate login

 

Hjälpen…

En illa uppdaterad del har sedan att antal år förföljt oss – Faciliates hjälpfil där spår från gamla programversioner funnits och där beskrivningar av funktionalitet varit knapphändig emot den utveckling som skett under senare år. Från och med denna version kommer nu vår nya webbaserade hjälpsektion med i programmet.

Hjälpen kommer man åt genom att trycka på frågetecknet i programmets övre högra del, funktionstangent F1 eller genom att trycka på högerfliken ”Hjälp”. Innehållet visas som en inbäddad webbsida likt hur andra integrerade delar fungerar.

Faciliate hjälp

Innehållsmässigt har vi jobbat hårt men vi är medvetna om att det finns områden som kan förbättras och jobbar nu löpande vidare med detta. Vi tar dock gärna emot förslag och tankar om vad som kan göras bättre.

 

Tidsstyrning emot den sista…

En liten men relevant nyhet är att man nu kan sätta upp scheman för körning av tidsstyrt innehåll, till exempel rapporter och batchjobb, emot sista dagen varje månad. Finessen beaktar även skottår.

Exempel
Genom att använda syntax “0 5 L * *” kan batchjobb köras sista dagen i månaden kl. 05.00
Det som är nytt här är “L” vilket pekar emot sista dagen per månad.

OBS! Denna nivå på uppsättning kan hanteras av systemadministratör. Kontakta oss gärna om stöd behövs för anpassningar i er miljö.

 

Historik för Behörighetsgrupper

Ytterligare en nyhet som kan komma till nytta för systemadministratören. Ändringar i register Behörighetsgrupper sparas som historik på liknande sätt som övriga delar i Faciliate. Ett klick på formulärmenyns knapp Historik gör nu att denna visas i ett nytt formulär där ändringar visas utifrån valda tidsperioder.

Historik behörighetsgrupper

Exempel

Historik behörighetsgrupper

 

Arbetsorder

Widget Arbetsordrar per arbetsstatus

Tillskott bland widgets som nu ger möjligheten att visa antal arbetsorder utifrån aktuell arbetsstatus. Möjligheter till urval och olika visningslägen gör den flexibel i flera sammanhang. Dubbelklick på del i diagram/lista tar användaren till relaterat innehåll.

Exempel

Arbetsorder per arbetsstatus

 

Skicka om kvittenser

En ny inställning gör nu att kvittenser om statusförändringar kan skickas om då text i fältet Åtgärd förändras.

Skicka om kvittens

Inget byte av Arbetsstatus behövs enda villkoret är att valt värde är satt att skicka kvittens. Detta styrs via register Arbetsstatus.

Inställningen kan sättas globalt av systemadministratör eller individuellt per användare.

 

Tillsyn & Skötsel

Widget “Antal godkända/underkända besiktningar per kontrolltyp”

Denna widget har kompletterats med stöd för att kunna blicka in i framtiden. Via dess inställningar finns nu alternativen 12 respektive 24 månader framåt.

Tillsyn & Skötsel

 

 

Fysisk omfattning på rutin från installation

När man arbetar med upplägg av rutiner anges den fysiska omfattningen på rutinen till samma som vad som finns på vald installation. Detta har historiskt behövts hanterats manuellt vid skapande/ändring av poster i registret.

En ny inställning gör nu arbetet enklare genom att per automatik kopiera över informationen.

Kontakta er systemadministratör för att sätta rätt nivå hos er.

 

Planerat underhåll

Låsning av underhållsplan

Vidareutveckling av funktionen så att användare vid registrering informeras om att nya åtgärder inte går att skapa i de fall då de ingår i ett år som låsts via register ”Låst underhållsplan”.

Låsning av underhållsplan

OBS! Notera att funktionen delvis bottnar i uppsättning av behörigheter varför kontakt med systemadministratör kan behövas.

 

Faciliate Viewer

Startvy då ritning saknas

Två nya inställningar för att peka ut ett valfritt fastighetsobjekt som ska användas som ”startvy” för ritningsviewern om ingen post valts där ritning kan visas.

Startvy då ritning saknas

OBS! Inställningarna kan sättas av systemadministratör. Kontakta Service Works Global för hjälp med hur respektive inställning fungerar.

 

Automatisk omladdning av data

Ny inställning ”Exekvera ritningsfrågor automatiskt när de väljs i kombinationsruta” som vid aktivering medför att innehållet i ritningsviewern laddas om direkt efter att man valt en ritningsfråga.

Inställningen kan sättas på systemnivå eller av enskild användare.

 

Karta

Ny knapp “Startläge” i kartpanelen där man kan ladda, spara eller återställa panelens startläge (dvs vilka filter och frågor som ska vara förvalda vid uppstart):

Exempel

Karta

 

 

Avtal

Arbetsorderlarm koppling emot Kundserviceenhet

Modulen Avtal & garantier har stöd för funktionen Arbetsorderlarm. Styrningen av när larm ska triggas kan sättas emot innehåll i Fastighetsdatabasen och/eller Installationsdatabasen. Som ytterligare dimension finns nu även möjlighet att styra emot Kundserviceenhet. Detta gör att man kan snäva ner vilka delar av en organisation/gruppering som berörs och informeras av larmen.

Exempel

arbetsorderlarm

OBS! Funktionen kräver formuläranpassning. Kontakta Service Works Global för hjälp med denna del.

 

Hyra

Andel av rum via Faciliate viewer

Utökning av funktionen “Hantera valda” då man väljer omfattning via ritningsviewern. Fält har lagts till så man kan ange procentuell andel av rum/lokal/bostad som hyreskontraktet ska omfatta. Värden mellan 0 – 100% accepteras. Anger man inget sätts 100%.

Exempel

Hantera omfattning

 

 

Energi och media

Rapport mediauppföljning rullande 12 månader

Ny rapport som presenterar data emot ett rullande 12-månaders intervall. Rapporten har likt andra förbrukningsrapporter ett antal parametrar som komplement till urval som kan sättas vilket gör den flexibel och enkel att anpassa.

Exempel

Förbrukningsrapport

Widget mediauppföljning rullande 12 månader

Gör vi en anpassad rapport för 12-månaders visning vill vi även göra en variant som en ny widget. Även här finns åtskilliga möjligheter till urval och parametrar som styr hur innehållet presenteras.

Exempel

Förbrukningsanalys

 

 

Beräkningsmätare

En kraftfull nyhet som öppnar upp för nya möjligheter inom modulen. Denna typ av mätare kan användas tillsammans med de fyra räknesätten och/eller i kombination med vilka andra mätare som helst. En serie byggstenar finns för att kunna skapa beräkningsformler som registreras på mätare under den nya fliken ”Beräkningsformel”. Ett underliggande regelverk tar hand om beräkningarna så att de sker i rätt ordning när generering av data görs.

Exempel

Beräkningsmätare

OBS! Kontakta Service Works Global för hjälp med anpassning av formuläret för mätare och mer information om mätartypens uppsättning.

 

Rapporter

Vattenmärke

Nyhet som gör att man kan ange text i rapport av typen Standard som visas som vattenmärke. Funktionen når man via Rapportcenter och den del som hanterar sidhuvud och sidfot.

Exempel

VattenmärkeVattenmärke

 

PDF: Nyheter i Faciliate version 2022.2

 

Läs även om

PDF: Nyheter version 2022.2

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)