Enquire Search
Nyheter i Faciliate

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släpps i Faciliate version 2022.3.

 

Generellt

Förenklad arbetsgång vid debitering/fakturering

Dialogrutan som används vid debitering har sedan tidigare en möjlighet att, via en systeminställning, aktivera en knapp så att fakturor kan skapas direkt efter debiteringen.

En ny systeminställning medger nu att även en förenkling av nästa steg – anrop av dialogen för att exportera fakturorna.

Inställningen kan sättas i någon av tre nivåer.

Kontakta er systemadministratör för hjälp med uppsättning.

 

Behörighetsgrupper giltighetsdatum

Flera av våra kunder har då och då behov av att städa upp i det register som håller behörighetsgrupper. Genom denna komplettering blir uppgiften något enklare. I formulärets nedre högra del finns möjligheten att ange från- och till-datum.

Exempel

Registret är åtkomligt för de som är systemansvariga.

 

Dokument koppla egenskaper

Möjligheten att ange egenskaper/taggar till dokument som bifogas i Faciliate har nu flyttat in på huvudformuläret för Dokument. Markerad sektion nedan visar ett exempel på fält att använda.

Exempel

Omfattningen på fält styrs av systeminställningen ”Egenskaper (taggar) på dokument”. Kontakta er systemadministratör för att sätta er nivå.

 

Varning för stora bilagor

Ny systeminställning som ger användaren en varning om att storleken på bilagor överskrider en vald maxgräns för ett e-postmeddelande som skapas.

Exempel

Systeminställning.

Varningstext följer även med in i den batchlogg som skapas för e-postmeddelanden vilket ger spårbarhet i systemet.
Kontakta er systemadministratör för att sätta lämplig nivå.

 

Fastighetsdatabas

Rum som delas av flera hyresgäster

I register Rum, Lokal och Bostad finns fält för hyresgäst. Fältet fylls av ett batchjobb som körs i bakgrunden av Faciliate utifrån aktiva hyreskontrakt men ett problem har funnits då flera hyresgäster delar på samma objekt. Vår lösning är att skriva dem till ett nytt fält ”Hyresgäster”.

Exempel

Formulär

Lista

Notera att om endast en hyresgäst finns så skrivs innehållet till fält ”Hyresgäst” och det nya ”Hyresgäster” lämnas tomt.

OBS! Funktionen kräver formuläranpassning och uppsättning av batchjobb. Kontakta Service Works Global för hjälp.

 

Arbetsorder

Hämta kund från bostad

Utökad systeminställning som gör att kund på arbetsorder hämtas via giltigt hyreskontrakt utifrån vald bostad.

OBS! Då funktionen kräver ytterligare en djupare systeminställning, kontakta Service Works Global för hjälp.

 

Tid

Widget ”Tid per dag”

Ny widget som sammanställer rapporterad tid per dag.

 

 

Faciliate Viewer

Spara filter för installationstyper

Visning av symboler på ritning har nu kompletterats med möjligheten att spara filter för vilka installationstyper som visas. Tidigare fick man i listrutan Filter manuellt välja i samband med visningen.

Funktionen hanteras med hjälp av två nya systeminställningar.

En som gör att man per affärsobjekt kan styra vilka installationstyper som ska vara aktiva (ikryssade) vid visning av symboler.

Exempel

Efter att inställningen satts blir planets övriga filter icke-aktiva när Symboler > Installation väljs.

Exempel

 

Den andra inställningen “Dolda filter i Ritningspanelen per affärsobjekt för Symboler Installation – svartlista” gör att inte önskade installationstyper kan döljas. Även detta görs per affärsobjekt.

Exempel

Inställningarna kan sättas av systemadministratör eller av enskild användare.

 

Faciliate Viewer

In-zoomning rum

Vi har vidareutvecklat ritningspanelen så att rum markeras/zoomas in för alla affärsobjekt som tidigare saknat detta. Tidigare har funktionen endast funnits emot register Rum och Installation.

 

Hyra

Öppna register från Startsida

Ny systeminställning “Öppna Hyreskontrakt istället för Uthyrt via knappen ‘Hyra’ på startsidan”.

Om aktiverad (ikryssad) kommer registret öppnas med hyreskontrakt för både in- och uthyrning då man trycker på knappen Hyra på startsidan.
Kontakta er systemadministratör för att sätta önskat läge. Standard är att den inte är aktiverad.

 

Hyra

Dialogruta vid omräkning av hyreskontrakt

Nytt alternativ under formulärmeny Övrigt inom modulen Hyra ”Analys för omräkningsbehov (markerade rader)”. Formulärmenyn nedan visas utifrån att flera kontrakt markerats i listan.

Efter val av menyalternativet visas en dialogruta som sammanfattar de valda kontraktens status gällande behov av omräkning samt belopp före/efter. Sparning kan göras emot ett eller flera analyserade kontrakt.

Exempel

Ett tips är att man inte måste spara något utan endast använda funktionen som ett analysverktyg. Resultatlistan kan enkelt exporteras ut till Excel (välj högerklick på valfri kolumnrubrik -> ”Exportera lista”).

En ny systeminställning ” används för att kunna ange en minsta beloppsskillnad mellan före/efter som en gräns för när status ”Behov omräkning” ska triggas.

Kontakta er systemadministratör för att sätta önskat belopp i kronor.

 

Energi och media

Uppdatering prislista

Registret ”Prislista energi” kan kompletterats med stöd för att enklare kunna uppdatera priser. Under formulärmenyns Övrigt finns två nya valbara funktioner skapa en mall för inläsning samt därefter importera de uppdaterade priserna.

Excel-mallen som skapas har stöd för att lägga till en eller flera prisrader som vardera kopplas till fast och rörlig kostnad. Strukturen i mallen bygger på tre flikar.

Exempel (markerad rad visar ny post)

  1. Prislista
    (Notera att inget T.o.m. datum ska anges detta sätts vid import.)
  2. Fasta priser
  3. Rörliga kostnader

Efter import skapas de nya prisraderna och dess undernivåer i Faciliates register.

 

Läs även om

PDF: Nyheter version 2022.3

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)