Enquire Search

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, har gett SWG i uppdrag att ta fram en geometrisk korrekt digital tvilling av Stallbacken inför ROT-projekt av stall- och ladugårdsbyggnaderna. På så sätt får uppdragsgivaren full kontroll på all byggnadsinformation och korrekta underlag inför renovering och ombyggnation.


I samband med laserskanning och modellering av Stallbacken gjordes även en visualiseringsfilm utifrån BIM-modellen som underlättar i kommunikationen med intressenter.

Susanna Arbro, Kulturfastighetschef på SKAB säger:
-Vi är glada för att vi har fått detta på plats, då visualiseringen underlättar mycket i kommunikationen med våra intressenter. Här möter historien framtiden, kan man säga.

Lösningen bestod av:

  • Samla in: 3D-laserskanning av stall- och ladugårdsbyggnader samt utomhusmiljön.
  • Strukturera: Laserskannad byggnadsinformation sätts samma till ett punktmoln som utgör underlaget för BIM-modellen. Befintliga ritningsunderlag 3D-modelleras och adderas till BIM-modellen (SWG LOD* 200).
  • Använda: All insamlad byggnadsinformation – punktmoln, BIM- och relationsmodell, ritningar och färgkodade layouter på areor och utrymmen – publiceras i det grafiska verksamhetsstödet FM ACCESS och görs tillgängligt för samtliga medarbetare att använda dygnet runt.
  • Förvalta: SKAB är ansluten till SWGs modell- och ritningstjänst vilket innebär att det är enkelt att ajourhålla BIM-modellen och all byggnadsinformation i över tid.
  • Från projektstart till färdig leverans på 8 veckor.

Uppdragsgivaren får tillgång till:

  • En geometriskt korrekt relationsmodell (digital tvilling/BIM-modell) som med fördel kan användas vid ROT-projekt,
  • Visualisering av byggnader och utomhusmiljön som underlättar kommunikationen mellan olika parter.
  • Samtliga ritningar.
  • Färgkodade layouter på areor och utrymmen med kopplingar till mätbara punktmoln och fotografier.

Sollentuna Kommunfastigheter har bland annat i uppdrag att förvalta och utveckla kulturfastigheterna i Sollentuna, för att säkerställa en mycket viktig del i kulturarvet i kommunen. Byggnaderna på Stallbacken består av stall och ladugårdsbyggnader som ursprungligen hört till Edsbergs slott (även det digitaliserat och visualiserat), som ägs av Sollentuna kommun sedan 1970-talet. Idag fungerar lokalerna som konsthall. Utomhusmiljön med en scen som omges av sittrappor och en hänförande utsikt över den intilliggande sjön ändvänds för framträdanden. Stallbacken är även ett utflyktsmål med plats för picknick, lek, fysisk aktivitet, konst och evenemang.

*LOD=Level Of Detail=detaljeringsgrad.

 

Fler uppdragsgivare

Effektiv informationshantering i BIM-projekt
Referenskund

Uppdrag: Ramböll

"Med Interaxo BIM Data får alla i byggprojektgruppen tillgång till all data under samtliga...

Läs mer
Förbo förvaltar utomhusmiljön med SWGs systemstöd
Referenskund

Uppdrag: Förbo

Full kontroll på arealer och markobjekt med grafiska verksamhetsstödet Outdoor.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Jernhusen

Nytt fastighetssystem (Faciliate) inklusive assetdatabas. Utgör plattformen för att hantera byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer