Enquire Search
Tydliga tillämpningsanvisningar

Effektiv insamling av fastighetsinformation och digital överlämning från projekt till förvaltning underlättas av tydlig tillämpningsanvisning hos Akademiska Hus

I nybyggnadsprojektet Natrium använder Akademiska Hus en digital process för informationsinsamling av fastighetsinformation. Syftet är att få en enklare och mer kvalitetssäkrad överlämningsprocess från projekt till förvaltning. Detta för att redan i ett tidigt skede kunna använda informationen i den dagliga driften via fastighetssystemet Faciliate IWMS.

– Det finns många svårigheter kring det här med informationsinsamling. Vi identifierade tre problem, säger Malin Qvarnström, teknisk informationssamordnare på Akademiska Hus:

  • Det första handlar om att förstå vad man behöver för information och definiera hur den ska tas emot utifrån var den ska förvaltas och användas.
  • Det andra handlar om att veta att den information man läser in i förvaltningssystemen är den som man förväntat sig ska levereras.
  • Slutligen handlar det också om att kunna kommunicera så att alla inblandade förstår vad som ska göras av vem och när.

Framtagning av tydlig tillämpningsanvisning

För att säkerställa att informationen levereras på det sätt som Akademiska Hus önskar har man i samarbete med SWG tagit fram en tillämpningsanvisning. Ett dokument som beskriver vad som skall levereras och hur informationen ska vara strukturerad. Lösningarna som används är också integrerade med fastighetssystemen så att ett livscykelperspektiv av fastighetsinformation kan uppnås.

Interaxo BIM Data som metod

Som metod för informationsinsamling i data och modeller valdes den molnbaserade BIM-lösningen Interaxo BIM Data. SWG har hjälpt Akademiska Hus att bygga mallar till Interaxo BIM Data som harmoniserar med deras tillämpningsanvisning där även värde- och klasslistor har byggts in i mallarna. Allt för att underlätta arbetet i Bimeye.

– För att veta hur man ska göra en beställning av information behöver man förstå hela processen. Både vad man förväntar sig i leveransen, hur leveransen ska användas i förvaltningen, och hur informationen ska fyllas på och av vem. I kravställningen behövde vi ”översätta” förvaltningens önskemål till något som projektmedlemmarna förstod. Hur vi kommunicerar och tolkar information är en stor ”akilleshäl” både i projekt och förvaltning eftersom vi har olika utgångsläge, menar Malin Qvarnström.

Mer korrekt data i systemen

Akademiska Hus såg även vikten av att skapa listor där man väljer egenskapen utifrån den information som man ville ha in. Detta gör man både för att underlätta ifyllnad och minska riskerna för olika tolkningar. Genom att beskriva de önskade egenskaperna och använda standarder hoppas de kunna få mer korrekt data in i systemen. Dessutom underlättar det att använda en gemensam struktur vid leverans.

– Varje projekt och varje förändringsprocess är unik och olika komplex därför tror vi att det är viktigt att göra människor delaktiga och intresserade av varandras arbete, det skapar förutsättningar för att utveckla processerna, påpekar Malin Qvarnström.

Ökat engagemang och kommunikation

Ett dokument som ska beskriva vad man behöver för information måste vara flexibelt. Nästan alla förändringsarbeten kräver anpassningar.

– Vi lever i det som kallas för ett informationssamhälle. Allt eftersom våra arbetssätt förändras och digitaliseras kommer vikten av information att öka vilket kommer att kräva ökat engagemang och kommunikation. Förhoppningen är att det blir roligare att jobba ihop när man ser och förstår sin del i kedjan mot målet och hur saker hänger ihop. Med hjälp av struktur och rutiner kan vi arbeta mer lika varje gång vilket ger en säkerhet och ökar effektiviteten. Det ger även en känsla av delaktighet och förståelse vilket leder till bättre kvalitet på informationen, säger Malin Qvarnström.

Skanska – klara fördelar att leverera enligt tydlig tillämpningsanvisning

Skanska Sverige och dess underentreprenörer, som ansvarar för att samla in, strukturera och addera metadata på objekt i projekt Natrium, arbetar även de  i Interaxo BIM Data. Med hjälp av de mallar Akademiska Hus tagit fram kan man addera egenskaper (metadata) på objekt . Via listor kan man se vilken information som är tillåten. Med all information samlad på ett och samma ställe blir det betydligt enklare att validera att arbetet är rätt utfört.

Skanska som tidigare använt Interaxo BIM Data för att samla in data för digitala leveranser är mycket positiva till metoden. Så här säger Martin Gustavsson, digital ledare på Skanska Sverige:

– I ett tidigt skede skapades krav för metadata på byggdelar baserat på Skanskas grundstruktur, vilken anpassades till projektet Natrium. I samarbete med Akademiska hus kompletterades och utökades kraven med förvaltningsdata som sedan kan föras vidare in i förvaltningssystemet. Med hjälp av Interaxo BIM Data kopplades projekterad information till databasen där respektive entreprenör kan komplettera under byggskedet. Denna process underlättar för att all data direkt blir kopplad till rätt byggdel eller system. Under förvaltningsskedet används informationen för daglig drift av anläggningen. Vid eventuell om- eller nybyggnad i framtiden blir informationen åter användbar för entreprenörer. De kan då få en samlad bild av innehållande byggdelar och dess information. På så sätt knyts ett cirkulärt flöde.

 

Mall i Bimeye enligt Akademiska hus riktlinjer

Bildtext: mall i Interaxo BIM Data enligt Akademiska Hus riktlinjer, med värde- och klasslistor.

Toppbild: Natrium, Göteborgs Universitet, flygvy, skiss RAformat & Kanozi_Arkitekter

Vill du veta mer?

Kontakta Pål Jansson, expert på informationsinsamling från byggprojekt till förvaltning.

Läs artikeln: Plattform för hantering av fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv

Webbvisning: Assethantering ur en fastighetsägares perspektiv

Webbvisning: Effektivare byggprojekt och informationsinsamling från projekt till förvaltning

 

 

Fler uppdragsgivare

Effektivare areahantering med BIM-modeller hos DNB
Referenskund

Uppdrag: DNB Næringseiendom

Vill förbättra sin areahantering och effektivisera samarbetet i byggprojekt. Tar steget till BIM-modeller.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Fördjupat samarbete kring hantering och ajourhållning av ritningar & BIM-modeller stödjer Einar Mattssons förvaltningsprocesser.

Läs mer
Alingsåshem automatiserar sin hyresadministration med Fast2
Referenskund

Uppdrag: Alingsåshem

Automatiserar processer inom hyresadministration med Fast2, för att effektivisera och minska antalet fel och...

Läs mer