Enquire Search

De flesta fastighetsägare har utmaningar med att hitta bra arbetssätt kring hur man hanterar sina existerande byggdelar, system och komponenter, objekt som redan finns i byggnaderna. Ofta saknas det information kring dem vilket gör att man kan ha svårt att leva upp till fastighetsägaransvaret vad gäller spårbarhet till exempel om det sker en incident som är kopplad till besiktningspliktiga installationer/byggdelar eller att man ska felsöka, avhjälpa ett akut problem, göra en myndighetskontroll och veta vilken ritning som är gällande.

Fastighetstekniker, som främst arbetar med inre och yttre skötsel av fastigheten, har ofta god insikt i fastighetsskötseln och kunskap om den tekniska utrustningen som finns i fastigheten. Kunskaper som ofta är personberoende och som kan bli en rejäl utmaning för fastighetsägaren den dagen personen i fråga slutar eller blir frånvarande under en längre tid. Någon annan person ska helt plötsligt sätta sig in i och förstå hela fastigheten – hur hänger saker och ting ihop, var finns de, finns det någon teknisk dokumentation, hur hittar jag dem, har vi ritningar etc.

För att minska personberoendet och tillgängliggöra viktig byggnadsinformation i hela organisationen måste man börja med att få kontroll på sina utrymmen och egenskaperna de har, för de utgör nästan alltid basen i företagets processer:

 • Börja med att skapa en digital modell av byggnaden med tillhörande ritningar och byggnadsinformation. Underlag fås via datafångst och 3D-laserscanning.
 • Addera specifik information som vilka egenskaper som är kopplade till ett visst utrymme till exempel vilka installationer som finns i utrymmet eller hur utrymmet ska städas.
 • Samla alla digitala ritningar i ett grafiskt verksamhetsstöd, en informationsportal där man hanterar ritningar och modeller liksom all byggnadsinformation som hör till en byggnad.

 

Nyttor & vinster

 • Via informationsportalen får alla medarbetare tillgång till samma information när och var som helst på datorer och mobila enheter.
 • Byggnadsinformationen bli inte personbunden, alla kollegor med behörighet får åtkomst till alla ritningar, teknisk dokumentation och övrig byggnadsinformation.
 • Genom att komplettera ett utrymme eller byggdel med fabrikat, modell, typ, installationsår, status mm fås viktig information som blir lättillgänglig vid felavhjälpande underhåll. På så sätt bygger man upp sina informationsmängder i sitt fastighetsbestånd löpande.
 • Enkelt att se vem som hyr vad och vilka utrymmen som är lediga alternativt vilka utrymmen som ska städas och på vilket sätt eller få uppgift om hur många kvadratmeter golvmaterial som ska beställas inför ROT-renovering.
 • Använd som dokumentation för lägenheter eller lokaler t ex kontraktsbilaga eller info till hyresgäster.
 • Få grafisk presentation och listor på areor, rumstyper, hyresgäster mm.
 • Genom grafisk visualisering av byggnaden får man möjlighet att se hur den är konstruerad i 2D eller 3D för att till exempel få reda på vilka väggar som är bärande och kan göras håltagning i.
 • Ta fram underlag för att visa betjäningsområden för t ex ventilation, värme och VA. Värdefull hjälp vid felsökning av t ex värme, ventilation och vatten.

 

Vill du veta mer om nyttor och vinster med att minska personberoende kunskaper och hur man går tillväga för att komma dit?

Kontakta vår Marcus Jerkeborg eller någon av våra andra duktiga rådgivare för ytterligare information.

Läs artikeln: Vilka nyttoeffekter får man när man digitaliserar och inventerar sitt fastighetsinnehav

Tips: 10 goda skäl att digitalisera sin byggnadsinformation

Några som redan tagit steget: Aranäs Fastigheter/KungsmässanLejonfastigheter & Skolfastigheter i Stockholm